E-mail: misss@guest.arnes.si      Telefon: (01) 510 16 70
Ustvarjamo nove priložnosti
Ustvarjamo nove priložnosti
Menu

POSLANSTVO:

Zaposleni strokovnjaki se že od začetka ustanovitve Zavoda usmerjamo v posameznika, skupnost in družbeno dogajanje katerega del smo. Ker smo v osnovi informativno – svetovalno središče, smo dostopni vsakomur. Naša prednost je občutljivost za stiske, ki jih zaznavamo ob stikih z uporabniki in tiste primanjkljaje, ki jim onemogočajo celostno vključevanje v socialno okolje. Glede na naravo specifičnih socialno varstvenih programov so naše najpogostejše ciljne skupine:

- otroci, mladostniki in njihovi starši
- socialno ogroženi (dolgotrajno brezposelni in priseljenci)
- učitelji, pedagogi, svetovalni delavci v šolah
- drugi strokovni sodelavci
- nevladne organizacije

V tesnem sodelovanju z uporabniki raziskujemo vsebine in soustvarjamo metode, ki čim bolj konkretno in kvalitetno zagotavljajo potrebno pomoč uporabnikom. Ustvarjamo odprt prostor, ki omogoča konstruktiven dialog, kjer lahko posamezniki varno spregovorijo, izmenjujejo lastne poglede in si podeljujejo izkušnje, tako »dobre« kot »slabe«. Prizadevamo si, da posamezniki kot družbena bitja svobodno razvijajo svoje ideje in s svojo kreativnostjo soustvarjajo družbo.

Skozi dolgoletna izvajanja podpornih programov socialnega varstva in mladinskega dela, ki so posebnega pomena za razvoj mladinskega dela v RS na evropskem nivoju, si prizadevamo, da bi vsi, predvsem pa mladi, pridobili na moči. To počnemo skozi informiranje, svetovanje in izvajanje preventivnih programov. Delujemo na področju socialno-kulturne in ekonomske integracije priseljenih družin z namenom, da bi bile deležne celostnega socialnega vključevanja. Kot neprofitna in nevladna organizacija dobro poznamo položaj nevladnega sektorja v Sloveniji. S svojo podporo nevladnim organizacijam ponujamo dostop do ugodne programske opreme in jim tako omogočamo kvalitetnejši nivo delovanja.

CILJI:

 •  zagotavljati jasne, konkretne in preverjene informacije, ki jih uporabniki potrebujejo za lažja in boljša odločanja o usmeritvi svojega življenja s celostno naravnanim pristopom svetovati mladim in staršem ter jih na ta način usmerjati k razvijanju pozitivne samopodobe in k prevzemanju odgovornega ravnanja
 • spodbujati prostovoljno delo, tudi med mladimi in tako prispevati k razvijanju med-vrstniške pomoči. Da bi to dosegli, že vrsto let izvajamo usposabljanja prostovoljcev za delo z mladimi in usposabljanja mladih za svetovanje sovrstnikom
 • nuditi možnost strokovnih usposabljanja in seminarjev učiteljem in drugih strokovnih sodelavcev, ki se pri svojem delu soočajo z izzivi in željo po nadgrajevanju svojega znanja
 • s tematsko raznovrstnimi delavnicami in izobraževanji, ki jih izvajamo po OŠ ljubljanske regije omogočiti drugačen pristop in razmišljanja o mladih z namenom vzpostaviti enakopraven in pristen dialog
 • skozi neformalna izobraževanja iz osnov računalništva ranljivih ciljnih (družbenih) skupin ( brezposelnim, otrokom in odraslim priseljencem in drugim) nudimo priložnost, da bi lažje konkurirali na trgu dela
 • omogočiti pridobivanje osnovnih znanj iz slovenskega jezika in računalništva priseljencem, da bi se lažje vključili v slovensko okolje, kot tudi nudenje strokovne obravnave in pomoči
 • pomoč pri ustanavljanju lokalnih informativno-svetovalnih centrov in točk za mlade
 • nevladnim organizacijam zagotoviti dostop do ugodne programske opreme


VIZIJA:

 • vsebinsko in metodološko nadgrajevanje programov pomoči za mlade in ostale skupine uporabnikov
 • večja prepoznavnost mladinskega dela in mladinske politike v Sloveniji
 • dostopnost preventivnih programov vsem mladim v procesu odraščanja
 • učinkovito in dostopno informiranje ter nudenje neformalnih znanj marginalnim skupinam v Sloveniji, kar bo izboljšalo njihov položaj v družbi
 • sodelovanje z drugimi mladinskimi organizacijami, informativnimi centri ter različnimi mrežami, ki v Sloveniji in v Evropi izvajajo sorodne programe
 • razvijanje novih programov vseživljenjskega učenja za socialno izključene posameznike in skupine
 • nudenje pomoči nevladnim organizacijam, da bodo lahko s tehnologijami in znanji učinkovito realizirale svoje potenciale