E-mail: misss@guest.arnes.si      Telefon: (01) 510 16 70
Ustvarjamo nove priložnosti
Ustvarjamo nove priložnosti
Menu

PRITOŽBENI POSTOPEK 

 

Skladno s pravilnikom o pritožbenem postopku Zavoda MISSS je uporabnikom zagotovljena pravica do pritožbe, ki jo posameznik lahko uveljavi po notranji ali zunanji pritožbeni poti.

 

I. NOTRANJE PRITOŽBENE POTI

 

Pritožbo je možno podati ustno, pisno ali preko obrazca o zadovoljstvu uporabnikov. Posreduje se jo lahko vsem izvajalcem programa zavoda. Pritožbo je potrebno podati v roku osmih dni od opravljene storitve, zoper katero ugovarja. Podajanje pisne pritožbe se naslovi na naslov zavoda: Zavod MISSS, Kunaverjeva 2, 1000 Ljubljana.

 

V pisni pritožbi uporabnik opredeli:

-          kraj, dan in ura dejanja,

-          opis in kratek potek ter vsebina dogodka, ki je povod za pritožbo,

-          kraj in datum ter podpis uporabnika, ki podaja pritožbo.

 

Notranje pritožbene poti potekajo na treh ravneh:

-          I. stopnja: strokovni vodja

-          II. stopnja: direktor

-          III. stopnja: svet zavoda

 

II. ZUNANJE PRITOŽBENI POTI

 

Če uporabnik znotraj notranjih pritožbenih poti ni uspel razrešiti svoje težave, ima na voljo naslednje zunanje pritožbene poti:

 

  • Če s svojo pritožbo ni uspel ali še vedno ni zadovoljen s storitvijo ali z delom in s postopki izvajalca, ki jih izvaja, lahko vloži ugovor na Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti RS, Štukljeva cesta 44, 1000 Ljubljana, in sicer neposredno na skrbnika pogodbe programa.
  • Če s svojo pritožbo ni uspel oziroma meni, da je bil kršen Kodeks etičnih načel v socialnem varstvu, lahko po 94. členu Zakona o socialnem varstvu vloži ugovor na Socialno zbornico Slovenije, Ukmarjeva ulica 2, 1000 Ljubljana. Ugovor je potrebno vložiti v roku osmih dni od opravljene storitve, zoper katero ugovarja.
  • Če meni, da so mu bile kršene človekove pravice, lahko vloži pobudo pri Varuhu človekovih pravic RS, Dunajska cesta 56, 1000 Ljubljana.